Novinky

Podpora využívania OZE v domácnostiach

22 Ottobre 2015

 Na jeseň tohto roku bol spustený národný projekt Zelená domácnostiam, ktorá má pomocou dotácii podporiť využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) v rodinných a bytových domoch.  Hlavným účelom projektu je zvýšiť podiel využitia zelenej energie v domácnostiach a poukázať na dlhodobú návratnosť investícii .Dotácie by mali dopomôcť k prekonaniu ekonomickej bariéry a kúpeschopnosti malých zariadení na využívanie OZE.

Finančná podpora bude poskytnutá na slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, veterné turbíny a kotly na biomasu. Systém dotácií bude fungovať prostredníctvom poukážok, ktoré sa budú poskytovať na základe žiadosti.

Fotovoltaické panely Heckert Solar už sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, spĺňajú technické parametre a sú komponentami, ktoré majú nároku na podporu.   Popri fotovoltaických paneloch budú dotované aj komponenty  nevyhnutné pri inštalácii fotovoltaických panelov. Do skupiny oprávnených výdavkov sú zahrnuté  fotovoltické panely, nosná konštrukcia, mikromenič alebo striedač, zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, regulátor nabíjania, akumulátor elektriny, riadiaca jednotka, montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Maximálna výška podpory bude 2 550 € na jednu inštaláciu. Na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW bude vydaná poukážka v hodnote 1 200 €. Pri inštaláciách nad 1 kW inštalovaného výkonu bude nárok na dotáciu 900 € na každý 1 kW inštalovaného výkonu. Za akumuláciu bude mať domácnosť nárok na bonus vo výške 180 €/kWh.

Zdroj: SIEA