Novinky

Radónové riziko alebo hrozba pre zdravé bývanie

24 Novembre 2016

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu v zemskej kôre. Samotný radón nie je pre človeka až tak nebezpečný ako produkty jeho látkovej premeny v podobe tuhých radioaktívnych látok viažucich sa na prachové častice vo vzduchu. Pri vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách a môžu spôsobiť následnú ujmu na zdraví človeka. Samozrejme ide o dlhodobú záležitosť, avšak riziko je tým vyššie, čím vyššia je aj koncentrácia radónu v objekte. 

Radón môže ohroziť zdravé bývanie, nakoľko sa vyskytuje v stavebnom materiáli, vo vode a v pôdnom vzduchu. Keďže tento vzácny plyn vzniká v zemskej kôre, na zemský povrch preniká z relatívne veľkých hĺbok. Reálne nebezpečenstvo môže vzniknúť ak z podložia budovy preniká cez rôzne škáry a netesnosti, prúdením vzduchu v objekte sa dostáva do miestností a tým vystavuje hrozbu pre zdravé bývanie.

V rámci zníženia rizika ohrozenia zdravia sa odporúča vykonať merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu.

Avšak tento nebezpečný plyn je možné efektívne odstrániť núteným vetraním. Prirodzené vetranie otváraním okien, hlavne v zime je finančne nevýhodné, nakoľko sa do miestnosti dostane studený čerstvý vzduch a neostáva nám nič iné ako nanovo vykúriť celú miestnosť. Nútené vetranie s rekuperáciou tepla je efektívnym spôsobom odstránenia znečisteného vzduchu z objektu a aj v prípade možného výskytu nebezpečného plynu v objekte. 

Zdroj : RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
            Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
            Fakulta verejného zdravotníctva
            Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave